Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zarząd Spółki
Zarząd Spółki
Krzysztof Kołodziejczyk
Krzysztof Kołodziejczyk
Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu
Kompetencje w spółce:
Zarządzanie korporacyjne Nadzór właścicielski Obsługa prawna Komunikacja i marketing Zarządzanie Kapitałem Ludzkim Działania sponsoringowe Audyt wewnętrzny Zarządzanie Zgodnością Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Zarządzanie procesami teleinformatycznymi Zarządzanie bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem Regulacje i ochrona rynku Analizy rynkowe Dialog społeczny Reprezentowanie Spółki wobec interesariuszy, w tym akcjonariuszy, organów statutowych i instytucji państwowych i samorządowych Integracja oraz koordynacja nadzorowanych procesów w Grupie Kapitałowej

Marek Wadowski
Marek Wadowski
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
Zarządzanie finansami i polityką rachunkowości Monitoring realizacji planów Planowanie, budżetowanie i kontroling Fuzje i przejęcia Integracja oraz koordynacja nadzorowanych procesów w Grupie Kapitałowej ESG Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym Badania i rozwój, ochrona własności intelektualnej i przemysłowej, transfer technologii oraz współpraca z uczelniami i instytucjami w zakresie innowacji Planowanie strategiczne i monitoring realizacji strategii Strategiczne zarządzanie projektami z wyłączeniem transformacji energetycznej Zarządzanie sprzedażą i standardami obsługi klienta w obszarze tworzyw (w tym polipropylenu) Zarządzanie portfelem produktów w obszarze tworzyw (w tym polipropylenu) Zarządzanie sprzedażą i standardami obsługi klienta w obszarze Agro Zarządzanie portfelem produktów w obszarze Agro Zarządzanie obszarem energii, w tym kwestiami dotyczącymi gazu, węgla oraz energii elektrycznej Zarządzanie procesami zakupowymi w zakresie gazu, węgla oraz energii elektrycznej Integracja oraz koordynacja nadzorowanych procesów w Grupie Kapitałowej

Wiceprezes Zarządu Spółki od 18 maja 2021 r.

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe w École Supérieure de Commerce Toulouse, gdzie uzyskał dyplom Mastère Spécialisé en Banque et Ingéniere Financière oraz studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Posiada doświadczenie w obszarze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi w przemyśle (energetyka, górnictwo, hutnictwo), jak również w zakresie finansowania inwestycji oraz międzynarodowych transakcji handlowych.

W latach 2016-2021 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. i nadzorował pracę następujących obszarów działalności spółki: zarządzania finansami, controllingu, rachunkowości i podatków, analiz i operacji rynkowych, zakupów i administracji, obrotu, handlu paliwami, oraz zarządzania portfelem.

W latach 2008-2015 był związany z grupą kapitałową Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (JSW). W latach 2008-2009, jako Wiceprezes Zarządu - dyrektor finansowy Polskiego Koksu S.A. (spółka zależna od JSW), odpowiadał za strukturyzowanie transakcji handlowych, wdrażanie polityki zabezpieczenia ryzyka walutowego, obniżanie kosztów finansowych, zarządzanie płynnością. W latach 2009-2012, jako Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych JSW uczestniczył w procesie debiutu giełdowego spółki (wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, modyfikacja systemu informacji zarządczej, przygotowanie prospektu emisyjnego, rozmowy z inwestorami). W latach 2012-2015, jako Zastępca Prezesa Zarządu - dyrektor ds. ekonomicznych Spółki Energetycznej Jastrzębie S.A. (spółka zależna od JSW), brał udział w realizacji programu inwestycyjnego Energetyka 2016, w ramach którego zajmował się przygotowaniem biznesplanu oraz strukturyzacją i pozyskaniem finansowania od konsorcjum bankowego w formie programu emisji obligacji. Wdrażał także procedury zarządzania ryzykiem stopy procentowej, CO2 oraz cen świadectw pochodzenia energii, jak również opracował i wdrożył politykę zarządzania płynnością.

W latach 2005-2008 pracował w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A., w której zajmował stanowiska: pełnomocnika zarządu ds. restrukturyzacji, dyrektora ekonomiczno-finansowego, Członka Zarządu - dyrektora ekonomiczno-finansowego, Prezesa Zarządu - dyrektora generalnego.

W latach 1999-2005 pracował jako doradca w BRE Corporate Finance S.A. odpowiedzialny za projekty due diligence i wyceny spółek.

Dowiedz się więcej
Zbigniew Paprocki
Zbigniew Paprocki
Członek Zarządu, Dyrektor Generalny
Kompetencje w spółce:
Zarządzanie integracją i koordynacją procesów produkcyjnych w Spółce, z wyłączeniem polipropylenu Zarządzanie utrzymaniem aktywów produkcyjnych, postojów technologicznych i remontów Zarządzanie infrastrukturą krytyczną Zapewnienie bezpieczeństwa technicznego, przeciwpożarowego i środowiskowego Zarządzanie procesami zakupowymi z wyłączeniem gazu, węgla, energii elektrycznej i uprawnień do emisji CO2 Integracja surowcowa i półproduktowa Strategiczne zarządzanie projektami w obszarze transformacji energetycznej Zarządzanie procesami logistycznymi Przygotowanie i realizacja inwestycji w Spółce Dominującej Monitoring realizacji inwestycji w Grupie Kapitałowej Zarządzanie integracją i koordynacją procesów produkcyjnych katalizatorów w Spółce Integracja oraz koordynacja nadzorowanych procesów w Grupie Kapitałowej

Członek Zarządu Spółki od 18 maja 2021 r.

Wykształcenie:

 • 2011 - 2012 Studia MBA w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,
 • 1989 - 1994 Akademia Rolnicza (obecnie Uniwersytet Rolniczy) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - magister inżynier inżynierii środowiska.

Doświadczenie zawodowe:

Od 1994 roku zatrudniony w Grupie Azoty S.A. (wcześniej Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A.):

 • 2012 – 2021 Kierownik Biura Zarządzania i Koordynacji Produkcji - Zastępca Dyrektora Departamentu Korporacyjnego Produkcji i Bezpieczeństwa,
 • 2007 - 2012 Zastępca Głównego Inżyniera Koordynacji Produkcji,
 • 1997 - 2007 Zastępca Kierownika Wydziału Energetycznego,
 • 1994 -1997 Mistrz Zmianowy Stacji Uzdatniania Wody.

Praca w Radach Nadzorczych:

 • 2010 - 2021 Członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. z wyboru pracowników (od 2015 roku sekretarz RN),
 • 2008 - 2011 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ELZAT Sp. z o.o.,
 • 2000 - 2008 - Przewodniczący, następnie Członek Rady Nadzorczej PROREM Sp. z o.o.,
 • 2000 - egzamin na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Dodatkowe informacje:

 • Styczeń 2021 – obecnie przewodniczący Rady Uczelni Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie,
 • 2019 - 2020 członek Rady Uczelni Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie,
 • 2019 - obecnie członek Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego,
 • 2010 - 2021 Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oddział w Tarnowie; Członek Zarządu Głównego SITPChem,
 • 1998 - 2010 - Radny Rady Miejskiej w Pilźnie.
Dowiedz się więcej

Data aktualizacji: 21.02.2024 r.

Wyszukiwarka