Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Polityka różnorodności

Grupa Azoty stosuje jasne zasady zatrudnienia i awansu oraz dąży do zapewnienia różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich jej pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem władz Spółki i jej kluczowych menadżerów. 

Zgodnie z wprowadzoną przez Kodeks Pracy zasadą zakazu dyskryminacji, wynikającą z Art. 113 Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nie określony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna. 

Statut Spółki definiuje zasady powoływania Zarządu oraz wyboru przez pracowników członka Zarządu. Z kolei w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy zawarte są kryteria zatrudnienia i awansu dla stanowisk menadżerskich, oparte na modelu kompetencji i badaniach psychologicznych weryfikujących predyspozycje kierownicze kandydatów.

Grupa Azoty na przestrzeni lat wypracowała zasady, które wspierają przeciwdziałanie dyskryminacji, sprzyjając równocześnie zwiększaniu różnorodności i zapewniając równe szanse rozwoju zawodowego wśród zatrudnianych osób, co przekłada się na efektywność pracy i tym samym rozwój Grupy.

Udział kobiet i mężczyzn w składzie Zarządu:


Stan na

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

10 lutego 2023 (data ostatniej zmiany)

0

7

15 stycznia 2023

0

6

18 maja 2021 

0

7

Udział kobiet i mężczyzn w składzie Rady Nadzorczej:

Stan na Liczba kobiet Liczba mężczyzn
11 stycznia 2023 (data ostatniej zmiany) 3 6
03 stycznia 2023  2 6
15 listopada 2021 2 7
13 maja 2021 2 6
08 stycznia 2021 2 7
29 czerwca 2020 1 7
31 grudnia 2019 1 8
31 grudnia 2018 1 8
31 grudnia 2017 1 8
31 grudnia 2016 1 8
31 grudnia 2015 1 8

Wyszukiwarka