Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Polityka informacyjna

Priorytetem aktywności informacyjnej i komunikacyjnej Grupy Azoty S.A. jest ochrona i poszanowanie interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki. Komunikacja ta oparta jest na następujących zasadach:

  • RÓWNEGO DOSTĘPU: wszystkim inwestorom Spółka udostępnia taki sam zakres informacji oraz stwarza się takie same warunki dostępu do informacji,
  • RZETELNOŚCI: na każde pytanie inwestor otrzymuje odpowiedź opartą na upublicznionych danych finansowych lub ocenę jakościową, jeśli dane nie były publikowane w formie raportu bieżącego lub okresowego,
  • PRZEJRZYSTOŚCI: Spółka w formie raportów bieżących i okresowych przekazuje wszystkie prawem wymagane informacje,
  • WIARYGODNOŚCI: Spółka prowadzi rzetelną komunikację dotyczącą wszystkich zdarzeń mających wpływ na cenę akcji Grupy Azoty (ATT) m.in. poprzez osobisty udział członków Zarządu Spółki w najważniejszych konferencjach i spotkaniach z inwestorami i/lub analitykami,
  • WYSOKIEJ JAKOŚCI: pracownicy Spółki dokładają wszelkich starań, aby zapewniona została zarówno najwyższa jakość merytoryczna informacji, jak i formy przekazu, a także sposobu ich prezentacji,
  • KOORDYNACJI: komunikacja z inwestorami odbywa się w oparciu o roczny plan będący elementem uzgodnionego wewnętrznie, całościowego planu komunikacyjnego Spółki, realizowanego przez zespół Relacji Inwestorskich i Rzecznika Prasowego Grupy Azoty.


Grupa Azoty, mając na uwadze transparentność i rzetelność w przekazywaniu informacji, przyjęła do stosowania w Grupie kapitałowej i przedstawia swoim obecnym i przyszłym akcjonariuszom wykaz istotnych zdarzeń, o jakich powinni zostać powiadomieni inwestorzy. Deklarowany katalog zdarzeń podlegających raportowaniu nie jest katalogiem zamkniętym, natomiast Zarząd bazując na najlepszych praktykach rynkowych uznaje, że informacje przedstawione w katalogu stanowią istotne elementy obrazu Grupy Azoty.

Regulacje wewnętrzne zawierają szczegółowe kryteria, którymi Spółka kieruje się w wypełnianiu obowiązków informacyjnych.

Wyszukiwarka