Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Struktura akcjonariatu
Akcjonariat według liczby akcji
Akcjonariat według liczby głosów

Rzeczywisty stan akcjonariatu może odbiegać od prezentowanego, jeżeli nie zaszły zdarzenia nakładające obowiązek na akcjonariusza ujawnienia nowego stanu posiadania lub mimo zajścia takich zdarzeń akcjonariusz nie przekazał stosownych informacji.

AkcjonariuszLiczba akcji% kapitału akcyjnegoLiczba głosów% głosów
Skarb Państwa32 734 50933,00%32 734 50933,00%
Radosław Leszek Kwaśnicki,
tymczasowy zarządca przymusowy w zakresie akcji posiadanych przez Norica Holding S.à.r.l. *) (pośrednio 19,82%)
406 9980,41%406 998**)0,41%
Radosław Leszek Kwaśnicki,
tymczasowy zarządca przymusowy w zakresie akcji posiadanych przez Opansa Enterprises Limited *)
9 430 0009,51%9 430 000**)9,51%
Radosław Leszek Kwaśnicki,
tymczasowy zarządca przymusowy w zakresie akcji posiadanych przez Rainbee Holdings Limited *)
9 820 3529,90%9 820 352**)9,90%
ING OFE (obecnie NN OFE)9 883 3239,96%9 883 3239,96%
TFI PZU S.A.8 530 1898,60%8 530 1898,60%
Pozostali28 390 11328,62%28 390 11328,62%
Razem99 195 484100,00%99 195 484100,00%

W tym:
akcje serii AA i B           39 116 421
akcje serii C                  24 999 023
akcje serii D                 35 080 040

*) Podmioty powiązane z Panem Wiaczesławem Kantorem

**) W dniu 6 kwietnia 2022 roku Pan Kantor został wpisany na listę sankcyjną Wielkiej Brytanii, w dniu 8 kwietnia 2022 roku – na listę sankcyjną Unii Europejskiej, a w dniu 26 kwietnia 2022 roku wraz z podmiotami zależnymi Norica Holding S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, Opansa Enterprises Limited z siedzibą w Cyprze i Rainbee Holdings Limited z siedzibą w Cyprze, za pośrednictwem których kontroluje on pakiet 19,82% akcji Grupy Azoty S.A. – na polską listę sankcyjną.

W efekcie nałożonych sankcji, aktywa w odniesieniu do środków finansowych (w tym akcji) będące w posiadaniu w/w osób podlegają zamrożeniu, które polega na zapobieganiu wszelkim ruchom tych środków, ich przekazywaniu, zmianom, wykorzystaniu, udostępnianiu lub dokonywaniu nimi transakcji w jakikolwiek sposób, który powodowałby jakąkolwiek zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub dowolną inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z nich, w tym zarządzanie portfelem.

W dniu 11 lipca 2023 roku Minister Rozwoju i Technologii wydał decyzje w sprawie ustanowienia tymczasowego zarządu przymusowego na okres 6 miesięcy wobec:

  • Norica Holding Sàrl z siedzibą: 121 Avenue de la Faïencerie L-1511, Luksemburg,
  • Rainbee Holdings Limited z siedzibą: Kastoros 2, Nikozja, 1087, Cypr oraz
  • Opansa Enterprises Limited z siedzibą: Kastoros 2, Nikozja, 1087, Cypr

w celu przejęcia własności posiadanych przez te podmioty akcji Grupy Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie. Jako osobę wykonującą tymczasowy zarząd przymusowy Minister Rozwoju i Technologii wskazał Pana Radosława Leszka Kwaśnickiego.

Decyzjami Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 stycznia 2024 roku okres obowiązywania ustanowionego tymczasowego zarządu przymusowego został przedłużony do 12 miesięcy.

Ustanowienie tymczasowego zarządu przymusowego nastąpiło mocą decyzji administracyjnej na podstawie art. 6b ustawy z dnia 13.4.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  („Polska Ustawa Sankcyjna”), zaś podstawowym celem tej instytucji prawnej – w ujęciu rozpatrywanego przypadku – jest doprowadzenie do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub podmiotu innego niż Skarb Państwa własności środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych spółek objętych sankcjami. Wspomniane przejęcie własności nastąpi w drodze decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki. Do tego czasu, zarządca indywidualnie sprawuje zarząd nad aktywami spółek objętych sankcjami, uwzględniając dyrektywy postępowania wynikające z Polskiej Ustawy Sankcyjnej.

Dane dostarcza Notoria.pl
Wyszukiwarka