Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Struktura akcjonariatu
Akcjonariat według liczby akcji
Akcjonariat według liczby głosów

Poniżej wskazano akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu wraz z podaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Rzeczywisty stan akcjonariatu może odbiegać od prezentowanego, jeżeli nie zaszły zdarzenia nakładające obowiązek na akcjonariusza ujawnienia nowego stanu posiadania lub mimo zajścia takich zdarzeń akcjonariusz nie przekazał stosownych informacji.

AkcjonariuszLiczba akcjiUdział w kapitaleLiczba głosówUdział w ogólnej liczbie głosów
Skarb Państwa32,734,50933.00%32,734,50933.00%
Norica Holding S.à.r.l. (pośrednio 19,82%)406.9980.41%406.9980.41%
Opansa Enterprises Limited*9,430,0009.51%9,430,0009.51%
Rainbee Holdings Limited*9,820,3529.90%9,820,3529.90%
ING OFE9,883,3239.96%9,883,3239.96%
TFI PZU S.A.8,530,1898.60%8,530,1898.60%
Pozostali28,390,11328.62%28,390,11328.62%
Razem99,195,484100.00%99,195,484100.00%

* spółka bezpośrednio zależna od Norica Holding S.à r.l.

W tym:
akcje serii AA i B           39 116 421
akcje serii C                  24 999 023
akcje serii D                 35 080 040

Dane dostarcza Notoria.pl
Wyszukiwarka