Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Biegły rewident

Zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (I.Z.1.11) informujemy, iż na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej i Statutu Grupy Azoty S.A. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu i badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Azoty dokonywany jest przez Radę Nadzorczą. Procedura prowadzona jest na zasadach określonych Zarządzeniem nr 34 Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 września 2008 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Podmiotem wybranym do przeprowadzenia w/w badań i przeglądów jest BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie 02-676, ul. Postępu 12.

BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355.

Wyszukiwarka