Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Biegły rewident

„Zgodnie ze Statutem Grupy Azoty S.A. („Spółka”) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądu i badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki – Grupy Kapitałowej Grupa Azoty dokonywany jest przez Radę Nadzorczą Spółki.

Wybór firmy audytorskiej dokonywany jest zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE, w oparciu o opracowaną przez Komitet Audytu i przyjętą przez Radę Nadzorczą Spółki politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz określoną przez Komitet Audytu i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Spółki procedurę wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego.

Podmiotem wybranym do przeprowadzenia w/w badań i przeglądów jest BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 12.

BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355.”

Wyszukiwarka