Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Grupa Azoty publikuje szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał i 2023 rok

W IV kwartale 2023 roku Grupa Azoty wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 3 083 mln zł i wynik EBITDA w wysokości minus 10 mln zł, przy marży EBITDA minus 0,3%. Wyniki Grupy Azoty w IV kwartale 2023 roku obciążone zostały istotnymi odpisami aktualizującymi wartość niefinansowych aktywów trwałych. Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących te aktywa została podana przez Emitenta raportem bieżącym z 5 kwietnia 2024 roku.

24.04.2024
Hubert Kamola Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A.

12 kwietnia br. Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 13 kwietnia Huberta Kamoli na Członka Zarządu spółki, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. W tym samym dniu Hubert Kamola złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej. Rezygnacja obowiązuje z końcem dnia 12 kwietnia br.

12.04.2024
Grupa Azoty publikuje szacunkowe poziomy produkcji za marzec

Grupa Azoty opublikowała szacunkowe wolumeny produkcji za marzec 2024 roku. Z opublikowanych danych wynika, że produkcja nawozów azotowych w spółkach Grupy Kapitałowej wzrosła względem lutego – szacunkowe wolumeny za marzec to 292 tys. ton w porównaniu do 252 tys. ton za luty. Wzrost poziomów produkcji został odnotowany również w przypadku nawozów specjalistycznych - szacunkowe poziomy produkcji w marcu to 32 tys. ton w porównaniu do 26 tys. ton w lutym. Z kolei w nawozach wieloskładnikowych produkcja w marcu osiągnęła szacunkowo 51 tys. ton względem 57 tys. ton w lutym.

10.04.2024
Nowy Zarząd Grupy Azoty przekazuje informacje o szacowanym wpływie zdarzeń o charakterze niepieniężnym na wyniki finansowe za rok obrotowy 2023

W toku prac nad skonsolidowanym raportem finansowym za 2023 rok, przeprowadzone zostały w spółce testy na utratę wartości aktywów trwałych. Testy na utratę wartości aktywów trwałych zostały przeprowadzone również w spółkach zależnych.

05.04.2024
Nowy Zarząd Grupy Azoty aktualizuje informacje o szacowanym wpływie na wyniki finansowe za rok obrotowy 2023 niepieniężnych zdarzeń o charakterze jednorazowym

9 lutego br. poprzedni Zarząd Grupy Azoty S.A. informował, że potencjalny szacunkowy niepieniężny wpływ utraty wartości aktywów Grupy Azoty Polyolefins obniży skonsolidowany wynik EBIT Grupy Azoty S.A. za 2023 rok o kwotę (minus) 900 mln zł. Tymczasem zgodnie z informacją powziętą przez nowy Zarząd Grupy Azoty 28 marca br., szacunkowy niepieniężny wpływ opisanego zdarzenia obniży skonsolidowany wynik EBIT Grupy Azoty S.A. za 2023 rok o kwotę około (minus) 1 138 mln zł, wobec pierwotnie szacowanej wartości (minus) 900 mln zł. Zdarzenie to nie będzie miało wpływu na skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Azoty S.A.

28.03.2024
Grupa Azoty S.A. podpisała Aneks do Porozumienia z Instytucjami Finansującymi

Grupa Azoty S.A. zawarła w imieniu własnym oraz spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Aneks do Porozumienia z 2 lutego br.

27.03.2024
Wyszukiwarka