Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
 Komunikat po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A.
29.06.2023
Komunikat po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A.

W dniu 29 czerwca 2023 r. w Tarnowie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Grupa Azoty S.A.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały podjęte uchwały zatwierdzające:

  • sprawozdanie finansowe Grupy Azoty S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku,
  • skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku
  • sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku
  • skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku
  • sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki podjęło również uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022, na mocy której zysk netto osiągnięty przez Spółkę w wysokości 356 mln PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć milionów złotych) w całości został przeznaczony na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki oraz członkom Zarządu udzielono absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022, obejmujący oceny i informacje określone w art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie Spółki i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

Wyszukiwarka